ใบงานวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ใบงานที่ 6


ลักษณะและหน้าที่ของลำต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้ ศึกษา และอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของลำต้นพืชพร้อมทั้งบอกชนิดของลำต้นได้

ตารางบันทึกผลการทดลอง

พืช รูป ลักษณะที่สังเกตเห็น ชนิดของลำต้น (ระบุชื่อ)

ข้อ ปล้อง ตา ใบ ใต้ดิน บนดิน

แครอทขิงข่าเผือกมันฝรั่งกระชายมันเทศ

พืช รูป ลักษณะที่สังเกตเห็น ชนิดของลำต้น (ระบุชื่อ)

ข้อ ปล้อง ตา ใบ ใต้ดิน บนดิน

อ้อยหอมหัวใหญ่แห้วมันสำปะหลัง

สรุปผลการทดลอง

…………………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………………………...............

คำชี้แจง นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ลำต้นของพืชที่นักเรียนสังเกตมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...............

2. นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าเป็นรากหรือลำต้นของพืช…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………...............

3. พืชชนิดใดบ้างที่มีลำต้นทำหน้าที่สะสมอาหาร…………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………….................

ชื่อ……………….…………….นามสกุล………….……………………..เลขที่…..…….ชั้น…………

วันที่………………..………เดือน………………….……………..…….พ.ศ……………..